Wedstrijdreglement

Wedstrijdreglement Kunst- en ontwerpwedstrijd 100H20

Inleiding

Aan de kunst- en ontwerpwedstrijd kunnen alle in Nederland verblijvende, studerende of werkende beeldend kunstenaars, architecten, ontwerpers, fotografen en anderen met architectonische verbeeldingskracht vanaf 18 jaar deelnemen. Tot en met 30 april 2016 kan men zich inschrijven via de website www.hundertwasseraanzee.nl en het deelnameformulier in te vullen.

Voor de kunstwedstrijd kunnen schilderijen, tekeningen, grafisch werk, sculpturen, foto’s, werken van gemengde techniek en collages worden ingediend. Voor de ontwerpwedstrijd kan worden volstaan met schetsen, artist impressions, modellen, prototypes en maquettes. Het is de bedoeling dat de deelnemers, geïnspireerd door de kunstenaar en architect Hundertwasser, inzendingen doen die tot verbetering, verfraaiing en vergroening van het Scheveningse kustgebied leiden.

Bijzondere aandacht wordt gevraagd voor de volgende gebieden:

 • de Zwolsestraat ter hoogte van de parkeergarage;
 • de Pier en omgeving;
 • de doorgangen in de omgeving van het Kurhaus naar boulevard
 • het kantoorgebouw aan de voet van de vuurtoren;
 • het Schevenings havengebied;

Een deskundige jury beoordeelt de ingeleverde werken en wijst een winnaar aan. De jury selecteert uit de inzendingen werken die voor tentoonstelling in aanmerking komen. Om de organisatie van het project goed te laten verlopen en de samenwerking tussen de deelnemers en de organisatoren te optimaliseren, verzoeken wij u goede nota te nemen van onderstaande voorwaarden voordat u zich voor de wedstrijd inschrijft.

 1. Inschrijfvoorwaarden
  U kunt zich alléén digitaal inschrijven met vermelding van een geldig e-mailadres. De inschrijfkosten bedragen € 25 per kunstwerk. Uw inschrijving is pas definitief als de inschrijfkosten zijn ontvangen. Triodos bankrekening NL21TRIO0198062893 t.n.v. Stichting Hundertwasser aan Zee, of Rabo bankrekening NL21RABO0188279199 t.n.v. Stichting Hundertwasser aan Zee
  Bij annulering van uw deelname ontvangt u uw inschrijfgeld niet terug.
 2. Algemene voorwaarde geldend voor alle categorieën
  De inzending dient voorzien te zijn van een toelichting over het aangeleverde werk in relatie tot het gedachtegoed van Hundertwasser.
 3. Specifieke voorwaarden per categorie
  • Architectonische inzendingen; volstaan kan worden met een schetsontwerp van de verbeelding. Deze dient voorzien te zijn van een beknopte visie op het plan met een duiding van de locatie op Scheveningen.
   Maquettes; maximale afmetingen 200 cm( l), 100 cm (b) en 50 cm (h).
   Installaties en ruimtelijk werk moeten tijdens de presentatie in maximaal 15 minuten kunnen worden opgebouwd.
  • Schilderijen en foto’s: maximale afmetingen 120 cm (b), 150 cm (h) (inclusief lijst)
  • Sculpturen: maximaal 90 cm (l) x 50 cm (b) x 180 cm (h) indien nodig voorzien van sokkel.
   Gewicht: maximaal 40 kg. en door de deelnemer zelf te vervoeren. Installaties en ruimtelijk werk moeten tijdens de presentatie in maximaal 15 minuten kunnen worden opgebouwd.
  • Films, animaties en mediakunst: aanleveren op een USB-stick.
 4.  Inbreng
  Inbreng van deelnemende werken geschiedt in de week van 23  t/m 28 mei 2016. Plaats van inbreng; Zuiderstrandtheater Houtrustweg 505, 2583 WB Den Haag. Elk ingebracht werk moet voorzien zijn van een label of sticker met de naam van de deelnemer, de titel van het werk, het gebruikte materiaal en de gebruikte techniek(en).
 5. De jury en jurering
  Jury
  Mevrouw Katja Weitering, voorzitter van de jury, artistiek directeur Cobra Museum
  De heer Max van Huut, directeur Alberts & van Huut International Architects
  De heer Hank Smiet, directeur DPI Animations
  De heer Erik Pasveer, Gemeente Den Haag hoofd stedenbouwCriteria
  De jury hanteert bij de beoordeling van de werken de volgende criteria:
  a) visie, originaliteit, verbeeldingskracht en toepassing van het thema “Hundertwasser” in relatie tot het werk.
  b) daadwerkelijke uitvoerbaarheid van de idee voor verbetering, verfraaiing en vergroening van de kust van Scheveningen.

  Werkwijze
  De jury maakt uit de anoniem gepresenteerde werken een keuze. De jury gaat niet in discussie over de procedure en de gemaakte keuzes. De deelnemers krijgen geen feedback op hun werk.

  De jury en de Wedstrijdorganisatie zullen strikte geheimhouding en uiterste zorg betrachten bij de behandeling van de inzendingen.
  De jury en de Wedstrijdorganisatie zijn niet aansprakelijk voor misbruik, diefstal alsmede het op enige andere wijze teniet of verloren gaan van inzendingen.
  Leden van de organisatie kunnen uitsluitend deelnemen buiten mededinging aan de wedstrijd.

 6. Prijzen
  1) “100H2O-aan Zee” prijs; 2.000 euro, mede beschikbaar gesteld door de Rabobank regio Den Haag, wordt door de Stichting Hundertwasser aan Zee uitgereikt aan de inzender conform het oordeel van de jury in aanmerking genomen criterium a.
  2) Gemeenteprijs Den Haag; 10.000 euro beschikbaar gesteld door de Gemeente Den Haag. Deze wordt uitgereikt door Boudewijn Revis, wethouder BSKB (Binnenstad, Stadsontwikkeling, Kerngebieden en Buitenruimte) van de Gemeente Den Haag aan de inzender conform het oordeel van de jury in aanmerking genomen criteria a én b. De prijs wordt uitgereikt met het oog op het verder (doen) uitwerken van de inzending door de winnaar van deze prijs.
  3) Publieksprijs; De Stichting Hundertwasser aan Zee verloot onder de bezoekers die op het door de toeschouwers meest verkozen werk hebben gestemd, een bedrag van 250 euro om te besteden voor de aanschaf van een werk bij de deelnemer van de door het publiek als beste verkozen inzending.

  Bekendmaking prijswinnaars.
  De winnaar van de “100H2O-aan Zee”-prijs en de Gemeenteprijs worden bij de opening van de tentoonstelling op 4 juni 2106 bekend gemaakt. De publieksprijs wordt aan het eind van de tentoonstelling op 26 juni 2016 bekend gemaakt. Deelnemers die hun werk mogen tentoonstellen, ontvangen een exclusieve uitnodiging voor de opening van de tentoonstelling en de finissage.

 7. Technische voorwaarden en aansprakelijkheid
  Het werk wordt in een open ruimte aan een groot, divers publiek getoond. Het werk dient, zo nodig voorzien te zijn van een degelijk ophangsysteem. Het werk dient zo nodig voorzien te zijn van bescherming voor stockage en transport. Scherpe of uitstekende delen dienen te worden afgeschermd. De Stichting “Hundertwasser aan Zee” is niet aansprakelijk voor eventuele schade, verlies of diefstal.
 8. Niet toegestaan
  Werken met een brandbaarheid onder de 50 graden Celsius, gevaarlijke en/of giftige inhoud, levende organismen of elementen die een risico vormen voor personeel en publiek. Werken van meer dan 40 kg. en/of die niet door de deelnemer zelf vervoerd kunnen worden.
 9. Verkoop
  Werken kunnen desgewenst tijdens de tentoonstelling te koop worden aangeboden tegen een door de inzender tevoren aangegeven verkoopprijs. Gedurende het projectjaar en de tentoonstelling kan de vooraf opgegeven prijs van het werk niet worden gewijzigd. Verkoop van een werk geschiedt rechtstreeks tussen deelnemer en koper. Aflevering van een verkocht werk kan niet eerder plaatsvinden dan na afloop van de tentoonstelling. Tentoongestelde werken mogen tijdens de tentoonstelling niet worden verwijderd.
 10. Transport en opslag voor het werk
  De inzender is verantwoordelijk voor alle transport van het werk voor en na de tentoonstelling. Alle kosten van het transport etc. zijn voor rekening van de inzender/deelnemer. De organisatie zorgt voor opslag van de voor de tentoonstelling geselecteerde werken. Na de tentoonstelling moet het werk worden opgehaald in de week van 27 t/m 30 juni 2016. Van deze ophaaldagen kan niet worden afgeweken. Als u het werk niet op de aangegeven data wordt gebracht en opgehaald, is de indiener € 25, per werk per dag verschuldigd. Elke inzender/deelnemer doet bij voorbaat afstand van alle rechten op werken die niet worden opgehaald binnen 10 dagen na beëindiging van de expositie. Deze werken worden eigendom van de Stichting.
 11. Verzekering
  Stichting “Hundertwasser aan Zee” is niet aansprakelijk voor schade en/of diefstal tijdens de selectie, de opslag en de tentoonstelling, of ontstaan tijdens vervoer van het werk. De indiener/deelnemer is verantwoordelijk voor de verzekering van het aangeleverde werk.
 12. Auteursrechten
  De deelnemer verklaart dat hij de intellectuele rechten bezit van het ingeschreven werk. De deelnemer verleent toestemming aan Stichting “Hundertwasser aan Zee” om opnames en afbeeldingen te maken van zijn werk(en) op film, video, foto of welke beelddrager dan ook en om deze opnames geheel of gedeeltelijk te verwerken in een programma. De opnames/afbeeldingen kunnen eveneens gebruikt worden voor de promotie van het evenement en/of het programma in alle media. De deelnemer geeft toestemming om een afbeelding van zijn werk op te nemen in een catalogus van (een deel van) de deelnemende werken, zonder dat hiervoor een vergoeding wordt betaald. De deelnemer vrijwaart de organisator voor elke aanspraak uit welke hoofde dan ook van derden. De organisator heeft niet het recht afbeeldingen van het werk te commercialiseren op een andere manier dan in voormelde regels, zonder de uitdrukkelijke toestemming van de deelnemer.
 13. Persoonsgegevens
  De door de deelnemer verstrekte persoonsgegevens worden verwerkt in een geautomatiseerd bestand van de Stichting “Hundertwasser aan Zee”. Deze gegevens worden gebruikt om met de kunstenaars in contact te kunnen treden in verband met dit project. Deze gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk. De kunstenaars hebben in overeenstemming met de wet op de privacy recht op inzage en correctie van de persoonsgegevens die over hen zijn opgeslagen.
 14. Aanvaarding voorwaarden
  Door het insturen van het inschrijvingsformulier en het doorlopen van het aanmeldingsproces aanvaardt de deelnemer de bepalingen van dit reglement volledig en onvoorwaardelijk. Eventuele fiscale gevolgen die voortvloeien uit de ontvangst van een prijs, is de verantwoordelijkheid van de deelnemer.

Voor verdere vragen kunt u contact opnemen met met de heer Jan Setz, voorzitter van de stichting Hundertwasser aan Zee.